Poukážte nám 2% z dane

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo je nezávislou mimovládnou neziskovou organizáciou združujúcou odborníkov a analytikov z oblasti dopravy, stavebníctva, energetiky a hospodárstva štátu, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 2012.

Náš tím dlhodobo sleduje problematiku dopravy a hospodárstva s cieľom vytvárať pre danú oblasť stanoviská a odporúčania, ktoré konzultujeme s podnikateľmi pôsobiacimi v danej oblasti, ako i s odbornou verejnosťou. Sme presvedčení, že počas nášho pôsobenia sme dokázali, že sme názorovo konzistentní a vieme ponúkať odborné riešenia.

Ako odborný súkromný inštitút, dnes už s istou váhou názoru v médiách, máme možnosť súhlasiť, alebo rozporovať kroky a rozhodnutia štátu a štátnych inštitúcií. Našou ambíciou však nie je iba poukazovať na problémy cez médiá, ale sme ochotní a schopní podieľať sa na tvorbe hospodárskej a dopravnej politiky Slovenskej republiky.

Blíži sa obdobie, keď sa budete rozhodovať, kam poukážete 2% svojej dane za zdaňovacie obdobie roku 2023. Budeme Vám vďační, keď poukážete 2% svojej dane na Inštitút pre dopravu a hospodárstvo. Získané finančné prostriedky použijeme na predkladanie riešení v tejto oblasti ako aj v oblasti efektívneho čerpania Plánu obnovy Slovenska a fondov Európskej únie v novom rozpočtovom období pre roky 2021-2027.

Ing. Ondrej Matej
riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo

————————————————————————————————

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania).

————————————————————————————————

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE FYZICKÉ OSOBY

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania).

Poukázať 2 % z dane z príjmu môžete prostredníctvom týchto údajov:

Obchodné meno: Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, nezisková organizácia
IČO: 45739447
Právna forma: Nezisková organizácia

————————————————————————————————

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE ZAMESTNANCA

Do 15.2.2024 zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň tlačivom Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov.

Následne zamestnanec požiada zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane (tlačivo v prílohe), ktoré slúži ako základ na výpočet 2%.
Zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane (tlačivo v prílohe) z príjmov fyzickej osoby.

Do 30.4.2024 zamestnanec doručí alebo pošle poštou na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením.